Етапи на проектиране

Проектирането на сграда е процес, който преминава през няколко етапа.

След като си изберете архитект, задължително направете среща с него, за да обсъдите вашите желания и намерения. Можете да покажете на архитекта вашите хрумвания и идеи под формата на скици или снимки на сгради, които ви харесват като стил. Задавайте максимално много въпроси. Архитектът трябва да ви посъветва каква сграда може да се получи на вашия конкретен имот, на колко етажа може да е тя, кое е най-доброто разположение на сградата в имота, колко време ориентировъчно ще отнеме проектирането на вашата сграда и др.

След като сте изяснили какво искате, се съставя Заданието за проектиране, което служи за основа на вашия Договор за проектиране.

Хубаво е проектирането да бъде разделено в две проекти фази – идеен проект и работен проект, а за по-сложни обекти дори в три проектни фази.

Идейният проект представлява общ поглед върху вашата сграда. Той дава различни варианти на ситуиране на сградата в имота ви, на стила и визията на сградата, разпределението на помещенията и връзките между тях. Идейният проект обикновено се разработва в няколко варианта, според договорката между клиента и архитекта. След като клиентът одобри един от вариантите, се пристъпва към следващата фаза на проектиране – технически проект.


Tехническият проект служи за получаване на разрешение за строеж. Той съдържа всички необходими проектни части спрямо Наредба №4 от 21.05.2001 г.  за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти – част Архитектурна, Конструктивна, ВиК, Електро, Геодезия и др. В Техническия проект се дава информация за количествени сметки, спецификации, използвани материали и др.


Работният проект е разработка на вашата сграда до най-малкия детайл. Той прецизира и допълва проектното решение в Идейния проект или Техническия проект. Определят се техническите характеристики на предвидените за влагане строителни материали. Дават се конкретни детайли за изпълнение на отделните видове строително-монтажни работи. Изготвят се спецификации на строителните материали, фрагменти и схеми на техния монтаж.

Изисквайте максимално подробни обяснения за всичко, което не ви е ясно. Архитектът ще отговори на вашите въпроси и ще ви даде предложения, които да ви спестят пари, време и нерви за в бъдеще.