СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Инвестиционен проект е термин, който се използва в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредбите, свързани с проектирането.

Инвестиционният проект е съвкупност от всички проектни части на вашия проект – архитектурна, конструктивна, електро, ВиК, геодезия и др.

След като бъде изработен, вашият инвестиционен проект се внася за съгласуване и одобряване от Главния архитект на общината (района), а в определени случаи – от Областния управител, от Министъра на регионалното развитие и благоустройство, Министъра на отбраната или Министъра на вътрешните работи.

Съгласуването на инвестиционния проект се състои в проверка на съответствието му с Подробния устройствен план (ПУП) и правилата и нормите за застрояване.

Какви документи са необходими за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект?

  • Документ за собственост (Нотариалиен акт)
  • Виза за проектиране
  • Три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание спрямо Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
  • Влезли в сила административни актове
  • Оценка за съответствие – изготвя се от експертен съвет на одобряващата администрация или от надзорна фирма

Има два варианта при внасянето на инвестиционния проект в общината – да ползвате надзорна фирма, която да прегледа цялата ви проектна документация и да изготви Комплексен доклад за оценка на съответствие или проектът да бъде директно разгледан на експертен съвет в общината.

В първия случай инвестиционния проект се одобрява или му се отказва одобрение от компетентния орган в срок от 14 дни, а във втория решението излиза в срок от 1 месец.

След като вашият инвестиционен проект бъде одобрен, трябва да подадете искане за издаване на Разрешение за строеж.

Важно е да се знае, че ако в едногодишен срок от одобряване на инвестиционния проект не се подаде искане за издаване на разрешение за строеж, проектът губи правното си действие и не може да се използва.

Разрешение за строеж се издава се от главния архитект на общината (района), след като вашия инвестиционен проект бъде одобрен в техническа или работна фаза. Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от постъпване на писменото заявление. Има вариант разрешението за строеж да ви се издаде едновременно с одобряването на инвестиоционният проект, когато това е поискано в заявлението.

Разрешението за строеж може да се издава и за отделни етапи (части) на строежите, които могат да се изпълняват и използват самостоятелно, а за жилищните сгради и за отделни етажи от сргадата – при условие, че се завършва архитектурно-пространствено и фасадно оформление на всеки етап от строителството.

При промяна на инвестиционните намерения след издаването на разрешение за строеж се допускат само несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект. В Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 154 е дефинирано кои отклонения от инвестиционния проект са съществени.