Необходими документи при проектиране

Преди проектирането на вашата сграда да започне, е нужно да се подготвите със следните необходими документи:

Скица

-Виза за проектиране

-Предварителни договори (изходни данни) с експлоатационните дружества – ЕРП, ВиК, Топлофикация, Газификация

-Задание за проектиране

-Договор за проектиране
 

Скица

Скицата представлява извадка от действащия кадастрален регулационен план на населеното място или квартала с границите на поземления имот и посочена неговата площ. Издава се от общинската администрация в срок до 14 дни. Таксите се определят от съответната община. За да си извадите скица, трябва да подадете следните документи:

–      Заявление по образец

–      Копие от документ за собственост

–      Удостоверение за наследници (когато се изисква)

Виза за проектиране

Визата за проектиране представлява (копие) извадка от действащия подробен устройствен план (ПУП), който обхваща поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти, с нанесени линии на застрояване. Маркирани са показатели, които трябва да се спазват – плътност, височина, интензивност на застрояване, озеленяване.

Визата за проектиране се издава от главния архитект на общината (района) в срок от 14 дни след подаване на заявлението. Издаването на Визата се заплаща с такса по Закона за държавни такси и по закона за местни данъци и такси – различни за всяка община? За да ви издадат Виза за проектиране, трябва да подадете следните необходими документи:

–              Заявление по образец

–              Копие от документ за собственост (Нотариален акт)

–              Скица на недвижимия имот

–              Мотивирано искане

Предварителни договори (изходни данни) с експлоатационните дружества –

Предварителен договор с Енергоразпределително дружество (ЕРП) – документът се нарича „Искане за проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа”. Срокът за отговор след подаването му е до 30 работни дни. Таксите се определят от съответното ЕРП. Необходимите документи за получаване на Предварителен договор за присъединяване към местното ЕРП са:

–     Заявление по образец

–     Виза за проектиране или одобрен от съответната община Подробен устройствен план по чл.140 и чл. 150 от ЗУТ и заповед, че е влязъл в сила;

–    Документ, удостоверяващ собствеността  или правата на владеене на имота.

 

Предварителен договор със съответното дружество „ Водоснабдяване и канализация“ (ВиК)

Документът се нарича „Изходни данни за проектиране на обект“, издава се в срок от 30 дни след подаване на заявлението. Таксите се определят от съответното дружествто. Необходимите документи за получаването му са:

–    Заявление по образец

–    Виза за проектиране или одобрен от съответната община Подробен устройствен план( по чл.140 и  чл. 150 от ЗУТ) и заповед, че е влязъл в сила;

–    Документ, удостоверяващ собствеността  или правата на владеене на имота.

Задание за проектиране

Клиентът и архитектът обсъждат какво би желал клиента и след това архитектът го описва. Заданието за проектиране служи като основа на техния бъдещ Договор за проектиране.

Със заданието се определят: изискванията към обекта, фазите на проектиране (идеен, технически или работен проект), необходимите проектни части;

Заданието за проектиране включва основните изисквания към обекта като брой етажи, брой и видове помещения и техните квадратури; технологична характеристика, функционални особености; използвани материали и строителни технологии;  благоустройството и паркоустройството на прилежащия терен. Освен това в заданието за проектиране се описват техническите инсталации на обекта – електрически, водоснабдителни, канализационни, отоплителни, вентилационни,  и др.;

 

Договор за проектиране

С Договора за проектиране се уточнява какво точно трябва да се свърши, какъв е обемът на работа и в какви срокове ще бъде изпълнена. Задължително в Договора се изброяват:

–              Срока за проектиране

–              Фазите на проектиране (Идеен проект, Технически проект, Работен проект)

–              Проектните части (Архитектурна, Конструктивна, Електро, Вик и др.)

–              Размер на хонорара и начин на плащане

–              Задължения и права на Проектанта и Възложителя (клиента)